ذكر بر سه نوع است

ذكر بر سه نوع است
خلاصه

ذكر زباني با غفلت و فراموشي دل كه به ذكر عادت دوم ذكر زباني با حضور دل نام گذاشته شده است سوم ذكركردن با تمام اعضاي بدن است كه آن را ذكر محبت و معرفت مي گويند.

23 5 00

🎋صاحب جامع الاصول في الاولياء گفته است:🎋

🌷 «ذكر بر سه نوع است: 

🌷يكي ذكر زباني با غفلت و فراموشي دل كه به ذكر عادت نام گذاشته شده است

🌷 و اين ذكر عوام است و نتيجه آن عذاب؛ چرا كه اين نوع ذكر، گناه است

🌷دوم ذكر زباني با حضور دل و اين نوع را ذكر عبادت نام نهاده اند 

🌷و اين ذكر خواص مردم است و نتيجه اش ثواب و پاداش نيك است.

🌷 سوم ذكركردن با تمام اعضاي بدن است كه آن را ذكر محبت و معرفت مي گويند و همين است

 🥀ذكر خاص الخواص و فايده اش به حدي است كه امكان بيان و نوشتن آن نيست و ارزش و عظمت اين ذكر را، جز ذات خداوند تبارك و تعالي نمي داند.

طریقه  الراشدین ص 69

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)