خلاصی از صفات رذیله

خلاصی از صفات رذیله
خلاصه

علم طریقت را نزد مرشد کامل و مکمل که به سعادت فنا و بقا مستسعد گشته باشد، بیاموزید و مقامات را تا ولایت کبری کسب نمایید آن زمان از این اوصاف مذمومه خلاصی می یابید و به صفات حمیده متصف می گردید.

22 5 00

🌹 ای طالب صادق بدان، از این اوصاف رذیله خلاص شدن به سعی و اهتمام خود معتذر است. 

🌺 مگر آنکه علم طریقت  را  نزد مرشد کامل و مکمل که به سعادت فنا و بقا مستعد  گشته باشد، بیاموزید و مقامات را تا ولایت کبری کسب نمایید

 🍃 آن زمان از این اوصاف مذمومه خلاصی می یابید و به صفات حمیده متصف می گردید.  

🎋 حجة السالکین
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)