ذكر در طريقه نقشبنديه

ذكر در طريقه نقشبنديه
خلاصه

زيرا مشايخ نقشبندي ما مريدان خود و كساني را كه به آنان منسوب مي باشند، به ذكر خفي امر كرده اند. به اين طريق كه شيخ، مريد ذاكر خود را دستور مي دهد كه زبان خود را به كام و سقف دهان بچسباند، سپس دهان خود را ببندد و به زبان دل كه محل آن زير سينه چپ به فاصله دو انگشت است، «الله الله» گويد با در نظر داشتن معني و مفهوم آن،

23 5 00

🎋البته در حالت اختيار، ذكر جهري در طريقه نقشبنديه براي مريدان معمول  نمي باشد.

🎋 زيرا مشايخ نقشبندي ما مريدان خود و كساني را كه به آنان منسوب مي باشند، به ذكر خفي امر كرده اند. 

🎋به اين طريق كه شيخ، مريد ذاكر خود را دستور مي دهد كه زبان خود را به كام و سقف دهان بچسباند، سپس دهان خود را ببندد و به زبان دل كه محل آن زير سينه چپ به فاصله دو انگشت است، «الله الله» گويد با در نظر داشتن معني و مفهوم آن، همان گونه كه به خداي تعالي ايمان آورده ايم كه:

🎋 «او ذاتي است كه موصوف به صفات كمال و پاك از صفات نقص و ناپسند است»

🎋 و در تمام اين اوقات، مواظب اين ذكر باشد و آن را تكرار نمايد تا دل به ذكر كردن روان گردد.

🎋سپس به همين صورت با لطيفه روح و لطيفه سر، خفي، اخفي و ديگر اذكار عمل كند و نيز با طريقه مراقبات تا اينكه به «دايره لاتعين» كه آخرين مقامات مجدّديه است برسد.


طریقه الراشدین 111

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)