حرص

حرص
خلاصه

حرص

22 5 00

 آنکه از حرص و عصبانیت خود را محافظت کند،

💎 رهایی یافته است.

💡 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)