خوشرویی

خوشرویی
خلاصه

خوشرویی

20 5 00

عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال لي النَّبي صلى الله عليه وسلم: 

« لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلْق » 

« هیچ کار نیکی را حقیر و کوچک نشمار، گرچه که این کار ملاقات برادرت با گشاده رویی و خوشرویی باشد» .

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)