فضایل ماه رجب

فضایل ماه رجب
خلاصه

فرمایش نبی اکرم

22 5 00

#پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلّم فرمودند:

✅ هر کس در ماه رجب یک روز روزه بگیرد،

✨ گویا اینکه یک سال روزه گرفته

✅ و هر کس هفت روز روزه بگیرد،

✨هفت در جهنم بر او بسته خواهد شد

✅ و هر کس هشت روزه بگیرد،

✨ هشت در بهشت بر او گشوده خواهد شد

✅و هر کس ده روز روزه بگیرد،

✨ هر چیزی را از خداوند متعال طلب کند،

🎁خداوند به او می دهد

✅ و هر کس پانزده روز روزه بگیرد،

✨ منادی از آسمان ندا می کند:

✨ گناهان گذشته تو بخشیده شدند

✨ کارهای نیکت را دوباره شروع کن

✨ به راستی گناهان تو تبدیل به حسنات شد،

✅ و هر کس عملی زیاده از اعمال گذشته را انجام دهد خداوند ثوابش را زیاد خواهد داد.

📚 فضائل الاوقات للبیهقی

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)