حقیقت ایمان

حقیقت ایمان
خلاصه

خدایان آفاقی مانند لات و عزّی و غیره و خدایان هوایی و انفسی، خواهشات نفس است.

20 5 00

حضرت امام رحمه الله تعالی می‌فرماید: 
اعلموا اخوانی، الخ؛ یعنی تا زمانی که موت قبل الموت که اهل الله آن را فنا می‌نامند، متحقّق نشود، وصول به جناب قدس محال است.
 بلکه نجات از عبادت معبودات باطل آفاقی و انفسی ممکن نیست؛ بنابراین، حقیقت اسلام و کمال ایمان بدون فنا حاصل نمی‌شود؛ زیرا حقیقت ایمان پس از تزکیه نفس حاصل می‌شود؛ 
تا وقتی که قلب، تصفیه و نفس، تزکیه نشود، اگر اسلام است، صورت اسلام و اگر ایمان است، صورت ایمان و اگر نماز است، صورت نماز و اگر روزه است، صورت روزه می‌باشد. 
خدایان آفاقی مانند لات و عزّی و غیره و خدایان هوایی و انفسی، خواهشات نفس است.

جلد اوّل، دفتر اول، حصه اول، مکتوب ۲۱

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)