اظهار عبادات مفروضه

اظهار عبادات مفروضه
خلاصه

نماز نفل را در خانه خواندن، بهتر از اين است كه در مسجد خوانده شود و همچنين اداء كردن زكات به صورت آشكار، اظهار عبادات مفروضه بهتـر از پوشيده اداء كردن آنهاست.

23 5 00

🍃علماء بر اين عقيده اند كه، اظهار عبادات مفروضه بهتـر از پوشيده اداء كردن آنهاست؛

🍃 مثلاً نمازهاي فرض كه در مسجد اداء شوند،

🍃 بهتر از اداء كردن در خانه و منزل است و نماز نفل را در خانه خواندن، بهتر از اين است كه در مسجد خوانده شود و همچنين اداء كردن زكات به صورت آشكار، 

🍃بهتر از پرداختن آن بطور خفيه و پوشيده است و همه انواع و اقسام عبادات بر اين قاعده و قانون قياس مي گردد. 


طریقه الراشدین ص 60
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)