نور دل و ذکر خدا

نور دل و ذکر خدا
خلاصه

ذکر، قلب را به صفات نیک و ستوده مانند معرفت ،محبت، صبر، تواضع، حلم و غیره متصف می گرداند.

5 5 00

صفا و پاکیزگی دل با ذکر خدا سبحانه و تعالی احاطه شده است و صفات ذمیمه مانند سیاهی و سختی دل، کینه ،حسد و غیره با ذکر پراکنده می شوند.

 ذکر، قلب را به صفات نیک و ستوده مانند معرفت ،محبت، صبر، تواضع، حلم و غیره متصف می گرداند.

 پس به این سبب خدای تعالی، این محل را مخصوص لطیفه قلب قرار داد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)