برتری ذکر و مقصد نهایی

برتری ذکر و مقصد نهایی
خلاصه

شايد برتري كه در ذكر است به خاطر اين باشد كه عبادات ديگر از صدقه دادن طلا و نقره تا روبرو شدن با دشمن و جهاد همه وسايل و اسبابي هستند. مقصد نهايي و هدف والا، ذكر الهي است

23 5 00

🌹شايد برتري كه در ذكر است به خاطر اين باشد

🌹 كه عبادات ديگر از صدقه دادن طلا و نقره تا روبرو شدن با دشمن و جهاد همه وسايل و اسبابي هستند

🌹 كه بنده به وسيله اينها به خداوند متعال تقرّب حاصل مي نمايد

🌹 و اما مقصد نهايي و هدف والا، ذكر الهي است

طریقه الراشدین ص 67

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)