فضیلت ذکر خدا

فضیلت ذکر خدا
خلاصه

من نزد گمان بنده خود و همراه او هستم تا زماني كه مرا ياد كند؛ گر مرا در نفس خود ياد كند، من او را در نفس خود ياد مي كنم و اگر مرا در بين جمعي و گروهي ياد كند، او را در جمعي بهتر از آن جمعي كه مرا در آن ذكر كرده است، ياد مي كنم».

23 5 00

🎋در بخاري شريف 🎋

🍀از نبي   اكرم صلی الله علیه وسلم روايت است كه فرموند:

 🍀«خداوند متعال مي فرمايد: 

🍀من نزد گمان بنده خود و همراه او هستم تا زماني كه مرا ياد كند؛ 

🍀اگر مرا در نفس خود ياد  كند،

🍀 من او را در نفس خود ياد مي كنم 

🍀و اگر مرا در بين جمعي و گروهي ياد كند، 

🎋 او را در جمعي بهتر از آن جمعي كه مرا در آن ذكر كرده است، ياد مي كنم».

طریقه الراشدین ص 71

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)