راز تلقین

راز تلقین
خلاصه

بدان ای برادرم که راز تلقین جز این نیست که آن ارتباط و تعلق دلها با یکدیگر تا رسول الله (ص) و حتی تا خدای عز و جل می باشد.

22 5 00

🌱در آخر کتاب جامع الاصول آمده است: 

🌱بدان ای برادرم که راز تلقین جز این نیست که آن ارتباط و تعلق دلها با یکدیگر تا رسول الله (ص) و حتی تا خدای عز و جل می باشد.

🌱کمترین چیزی که برای مرید هنگامی که در سلسله قوم با تلقین وارد می شود ، حاصل می گردد، این است که وقتی آن سلسله و زنجیر را به حرکت درآورد ، ارواح اولیاء از شیخ گرفته تا جناب رسالت مآب (ص) تا حضرت باری تعالی به او جواب می دهند.

🌱پس کسی که از حیث تلقین در طریقه آنها داخل نباشد از آنان به شمار نمی رود و هنگامی که همان زنجیر را به حرکت درآورد کسی به او جواب نمی دهد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)