شمشیر مریدان

شمشیر مریدان
خلاصه

ذكر الهي در دل، شمشير مريدان است كه به كمك آن با دشمنان خود مي‌جنگند.و به سبب آن آفاتي را كه به آنان هجوم آورده، از خود دور مي كنند و يقيناً، هرگاه كه بلا بر سر بنده اي سايه افكند، در آن زمان، اگر بنده با دل به طرف خداي تعالي رجوع كند؛ فوراً از او هر چيزي كه آنرا دوست ندارد، دور مي كند.

23 5 00

🌷در رساله قشيري آمده است كه گفته شده: 

🥀ذكر الهي در دل، شمشير مريدان است كه به كمك آن با دشمنان خود مي‌جنگند.

 🌷و به سبب آن آفاتي را كه به آنان هجوم آورده، از خود دور مي كنند

🥀 و يقيناً، هرگاه كه بلا بر سر بنده اي سايه افكند، در آن زمان، اگر بنده با دل به طرف خداي تعالي رجوع كند؛

🥀 فوراً از او  هر چيزي كه آنرا دوست ندارد، دور مي كند.

طریقه الراشدین ۷۳
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)