فايده ذكر

فايده ذكر
خلاصه

هر گاه ذكر در قلب، خالي از حضور قلبي باشد، بي فايده مي باشد؛ چرا كه فايده ذكر، حضور قلب و احساس و درك قلب از عظمت ذكر خداست.

23 5 00


🥀و هر گاه ذكر در قلب، خالي از حضور قلبي باشد، بي فايده مي باشد؛ 

🥀چرا كه فايده ذكر، حضور قلب و احساس و درك قلب از عظمت ذكر خداست.طریقه الراشدین 55

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)