مفسدات و مکروهات نماز

مفسدات و مکروهات نماز
خلاصه

آنچه‌ نماز را باطل مي كند: خوردن، آشاميدن، خواندن‌ قرآن کریم‌ از روي‌ متن‌ آن‌ در نزد امام اعظم(رح) و انجام‌ عمل‌ زياد نماز را باطل می کند ‌آنچه‌ در نماز مكروه‌ است:‌ مشغول‌ بودن به لباس‌ و جمع‌ نمودن‌ آن کمتر از سه بار؛ اگر سه یا بیشتر باشد نماز فاسد می شود.

1 5 00

بسم الله الرّحمن الرّحیم

آنچه‌ نماز را باطل مي كند:

سخن‌ گفتن اگر چه‌ سهواً‌ يا در حال‌ خواب‌ در نماز باشد.

همچنين‌ درخواست‌ چيزي‌ كه‌ طلب‌ آن‌ از مردم‌ ممكن‌ باشد؛ مثل‌ اينكه‌ بگويد: خدايا به‌ من‌ زن، منزل‌ يا فلان‌ شيء را بده‌ و امثال‌ اين­ها.

‌ناله‌ كردن، اوه و اوف‌ گفتن، گريستن‌ با صداي‌ بلند بر اثر درد یا مصيبت‌ نه‌ از ياد دوزخ‌ و عذاب‌ خدا و نعمت هاي‌ بهشت.

بدون‌ عذر تنَحنُح‌ كردن‌ (گلو صاف‌ كردن‌ و صدا در آوردن‌ از سينه).

جواب‌ عطسه‌ گفتن‌ يا جواب‌ خبر دهنده‌ را با «الحمدلله» و «إنا لله..»‌ گفتن‌ يا جواب‌ خبر تعجب آور را با «سبحان‌ الله» يا «لاحول‌ و لاقوة» گفتن. خلاصه هر كلام‌ يا سخني‌ كه‌ ربطي‌ با نماز نداشته‌ باشد، نماز را فاسد مي كند.

خوردن، آشاميدن، خواندن‌ قرآن کریم‌ از روي‌ متن‌ آن‌ در نزد امام اعظم(رح) و انجام‌ عمل‌ زياد نماز را باطل می کند (عمل‌ زیاد، آن است كه‌ بيننده‌ تصوّر كند وي‌ در حال‌ خواندن‌ نماز نيست و یا عملی را که ربطی به نماز ندارد، سه بار انجام دهد؛ مانند بازی با جامه و بدن و...).

سجده کردن بر روی‌ نجاست‌.

غذايي‌ كه‌ در لاي‌ دندان­ ها باقی مانده، اگر با زبان‌ بيرون‌ آورد و بخورد، در صورتي‌ كه‌ كمتر از يك‌ نخود باشد، نمازش‌ باطل نمي شود در صورتی که از دهانش خارج نکند؛ ولی اگر مقدار يك‌ نخود يا اضافه‌ بر آن‌ باشد، نمازش‌ فاسد مي شود.

اگر به‌ نوشته اي‌ نگاه‌ كرد و مفهومش‌ را فهميد، نمازش‌ باطل نمي شود؛ ولی اگر آن را با زبان‌ تلفظ‌ كرد، نمازش‌ فاسد مي گردد.

اگر بر روي‌ زمين‌ يا مكان‌ مرتفعي‌ نماز مي گزارد و كسي‌ از جلو عبور كند، نمازش‌ فاسد نمي شود. اگر عابر شخص‌ عاقل‌ و بالغي‌ باشد، گنهكار مي گردد و نبايد عبور کند، مگر اينكه‌ شخص‌ نمازگزار در مكان‌ بلندي‌ نماز بخواند كه‌ سر عابر به‌ موازات‌ پاهاي‌ نمازگزار‌ هم‌ قرار نگيرد، در چنين‌ حالي‌ عبور اشكالي‌ ندارد. ‌براي‌ كسي‌ كه‌ در محل‌ عبور عابرين‌ نماز مي گزارد، مستحب‌ است‌ در مقابل‌ ابروي‌ راست‌ يا چپ‌ خود سُترَه‌اي‌ به‌ طول‌ حدود نيم‌ متر و ضخامت‌ يك‌ انگشت‌ عموداً‌ قائم‌ كند و اگر ستره اي‌ وجود نداشت‌ و كسي‌ از جلويش‌ عبور كرد، با تسبيح‌ يا اشاره‌ وي‌ را دفع‌ كند.

اگر روي‌ پارچه اي‌ نماز خواند و آن‌ پارچه‌ آستردار و يا دولايه‌ بود و آستر يا لايه ي‌ دوم‌ آن‌ نجس‌ بود، در صورتي‌ كه‌ آستر و آن‌ لايه‌ با پارچه‌ كلاً‌ دوخته‌ و متصل‌ باشد، نماز فاسد مي گردد و اگر دوخته‌ نيست‌ و پيوست‌ كلي‌ ندارد، نماز فاسد نمي شود. اگر روي‌ پارچه اي‌ نماز مي خواند كه‌ يك‌ طرف‌ آن‌ نجس‌ و طرف‌ ديگر پاك‌ است، نماز صحيح‌ است‌؛ در صورتی که‌ از حركت‌ دادن‌ يك‌ طرف، طرف‌ ديگر متحرك‌ نشود.

آنچه‌ در نماز مكروه‌ است:‌

بازي‌ كردن‌ در نماز با لباس‌ يا بدن‌ خويش‌ در صورتي‌ كه‌ منجر به‌ عمل‌ كثير نشود؛ اگر به عمل‌ كثير بينجامد، نماز فاسد مي گردد.

دفع‌ سنگريزه ها يا هموار نمودن‌ آن­­ها از محل‌ سجده‌ در صورتي‌ كه‌ سجده‌ به‌ راحتي‌ انجام‌ پذيرد، مکروه است؛ ولی اگر اداي‌ سجده‌ با مشقت‌ باشد، يك‌ يا دوبار به طوري‌ كه‌ امكان‌ سجده‌ باشد، محل‌ سجده‌ را صاف‌ كند.

بازي‌ كردن‌ با انگشتان‌ و به‌ صدا در آوردن‌ آنها و دست‌ نهادن‌ بر تهي گاه‌ خود و نگاه کردن به‌ طرف‌ راست‌ و چپ‌ خود با چرخاندن سر مکروه تحریمی است؛ اگر در حالت‌ نگاه‌ كردن‌ سينه اش‌ از قبله‌ منحرف‌ شود، نماز فاسد مي شود.

 مشغول‌ بودن به لباس‌ و جمع‌ نمودن‌ آن کمتر از سه بار؛ اگر سه یا بیشتر باشد نماز فاسد می شود.

 خميازه، سرفه‌ و تمطّي‌ (تكان‌ دادن‌ و به حركت‌ در آوردن‌ بدن‌ جهت‌ رفع‌ خستگي) بدون‌ عذر.

بستن‌ چشم ها در نماز (بلكه‌ باید نظر سجده‌ كننده‌ بر محل‌ سجده‌ باشد) و جمع‌ كردن‌ موها بر بالاي‌ سر (بلكه‌ سنت‌ است‌ كه‌ موها را در نماز به‌ صورت‌ آويزان‌ بگذارد.)

 اداي‌ نماز در لباسي‌ كه‌ مخصوص‌ كار است‌.

 خواندن‌ نماز در محلي‌ كه‌ تصوير جاندار در آن‌ محل‌ وجود داشته‌ باشد، مکروه است؛ اگر تصویر در زیر پا یا پشت سر قرار گیرد، مکروه نیست؛ ولی اگر با لباس‌ تصويردار باشد، مکروه است.

شمردن‌ تسبيحات‌ و آيه ها با انگشتان خويش.

ايستادن‌ امام‌ در داخل‌ محراب‌ يا در محل‌ مرتفعي‌ كه‌ مردم‌ پايين تر از او باشند.

تنها ايستادن‌ بيرون‌ از صف‌ در صورتي‌ كه‌ داخل‌ صف جاي‌ خالي‌ باشد.

 ‌كشتن‌ مار، كژدم‌ در داخل‌ نماز در صورت‌ احساس‌ خطر اشكالي‌ ندارد؛ ولو اينكه‌ منجر به‌ عمل‌ كثير شود.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)