21 5 1400
حقیقت توحید

دانشمندی از حضرت شاه نقشبند قدس سره پرسید که حقیقت کلمه توحید چیست؟

21 5 1400
فیض از مرشد

حضرت شاه نقشبند قدس سره می فرمودند: 🍂 هر که با ما میل خاطری دارد

21 5 1400
آداب هدیه دادن

اگر کسی نزد ایشان ( حضرت شاه نقشبند ) هدیه می آورد بر متابعت سنت حضرت رسالت

21 5 1400
طعام حلال

حضرت خواجه ( شاه نقشبند)- قدس الله سره- در طعام خوردن همه وقت درویشان