3 5 1400
توبه حضرت مالك بن دينار رحمة الله علیه

مالك بن دينار درباره ی چگونگی توبه کردنش،طبقات دوزخ ،وديعه هايي از مسلمانان ،اژدها كه آهنگ نابود كردن مرا داشت،پيرمردي خوشبو و خوش جامه،جام و باده مقابل خود مي نهادم