8 5 1400
هوای کوی تو کردم

به کعبه رفتم و ز آنجا، هوای کوی تو کردم جمال کعبه تماشا به ياد روی تو کردم

7 5 1400
حج عارفان از منظر شاعران

حج در لغت به معنای قصد و در اصطلاح به معنی قصد زیارت خانه خدا برای انجام دادن مناسک حج در ایام مخصوص می باشد.حج دو نوع است: در غیبت و در حضور.آن کعبه، ساخته ابراهیم خلیل است و این کعبه، نظر گاه رب جلیل است

7 5 1400
معراج نامه

کنـــم وصف ز معــراج محمد ز نـــور کبـریا تــــاج محمد ندامت های ما و جمله عاصیان به محشر هســـت تاراج محمد