6 5 1400
گزیده ای مکتوب صد و سی و چهارم از جلد اول مکتوبات معصومیه

بزرگان ما عمل به سنّت اختیار کرده اند و از بدعت اجتناب فرموده، اموری که در دین محدث گشته است،بهره ی کامل گرفتند و حکم نمودند که نبوّت افضل از ولایت است،اگر شمه ای از حقیقت معامله این اکابر در میان آرد، نزدیک است که ...