21 5 1400
انواع خاطر

حضرت خواجه ـ قدّس الله سرّه ـ گفته‌اند كه خاطر بر چهار نوع است: