22 5 1400
رفع حجاب از بینایی قلب

مقصود از سیر و سلوک، رفع حجاب از بینایی قلب است و تجلی صفات پروردگار در قلب سالک و این همان سفری است که انسان به خاطر آن خلق شده است.

22 5 1400
لزوم بیعت

کسی که اراده وصول به منزل مقصود را دارد بر اوست که طریق را از مرشد کامل درخواست کند.مرشد دست مرید خود را گرفته و او را به بلندترین درجه ای که خودش رسیده است،می رساند

22 5 1400
مرید و مراد

مریدآن است که ازهرچشم داشت وانتظاری قطع نظرمیکند خاص برای خدا واز آرزوی خود نیز،خود را جدا میکند. مرید به پای خودمنزل به منزل میرود و مرادمانندپرنده پرواز مینماید.

22 5 1400
ساده پنداشتن تزکیه نفس

شاید بسیاری تزکیه نفس را ساده پنداشته و گمان برند که به آن رسیده اند و یا رسیدن به آن را خیلی آسان تصور نمایند که این ناشی از عدم شناخت حقیقت صفات رذیله(ریا، عجب و کبر، بخل، حب جاه و …)می‌باشد.

5 5 1400
اخلاص و عشق بندگی!

عبادت این گروه حقیقتاً بندگی و قیام به انجام وظایف تربیتی از روی عشق و محبت و شوق دیدار معبود است.