22 5 1400
حجة السالكين فی رد المنکرین

ای برادر دیــده حق بین گشـا ، تـا گشـایـد دیـده قلبـت خــدا از سر انصاف بین در این کتاب ، فیض روحانی ازاین شاهان بیاب

22 5 1400
وجود، وجد، تواجد

«وجود» عبارت از فراخی دریچه وجد است به خاطر خارج شدن به فضای دریافت و دیدار

22 5 1400
خلاصی از صفات رذیله

علم طریقت را نزد مرشد کامل و مکمل که به سعادت فنا و بقا مستسعد گشته باشد، بیاموزید و مقامات را تا ولایت کبری کسب نمایید آن زمان از این اوصاف مذمومه خلاصی می یابید و به صفات حمیده متصف می گردید.

22 5 1400
علم باطن و علم ظاهر

علم باطن و علم ظاهر دو اصل هستند که هیچ یک ‌از آن دو از صاحب خویش بی نیاز نیست و آن دو به منزله ایمان و اسلام است که هر یک از دو به دیگری مرتبط است همانند جسم و قلب که هیچ یک از آن دو از صاحب جدا شدنی نیست.

22 5 1400
دو چیز همزاد

طریقت و شریعت دو چیز همزاد هستند مانند روح و جسد. یکی از آن دو ، راه و روش تحصیل کمال اخلاص می‌باشد که آن عمل با اعضا و جوارح بدن است. پس همانا روح بدون جسم، قیامی برای آن نیست و همانا جسد بدون روح، دوامی برای آن نیست و آن، امری مشترک برای زنان و مردان است .

22 5 1400
کسب محبت خداوند

هیچ مرد و زن مومن نیست که خداوند سه فرزند از صلبشان به آنها داده باشد و به سن تکلیف نرسیده باشد و از دنیا رفته باشد مگر اینکه خداوند از فضل و رحمت خویش بر ایشان ، آنها را داخل بهشت می گرداند .

22 5 1400
اقسام ذکر

ذکر با تمامی جوارح و اعضای بدن که ذکر معرفت و محبت نامیده می شود و آن ذکر خواص خواص است و امکان بیان نمودن ثمره آن نیست و جز خداوند بلند مرتبه قدر و ارزش آن را کسی نمی داند

22 5 1400
انبیا و شهدا به چه کسانی قبطه می خورند؟

همانا از بندگان خدا افرادی هستند که نه انبیا هستند و نه شهدا، بلکه انبیا و شهدا در روز قیامت به جایگاه آنان در نزد خداوند قبطه می خورند.آگاه باشید هر آینه دوستان خداوند هیچ ترسی بر آنها نیست و نه تنها اندوهگین میشوند.

5 5 1400
تزکیه نفس

هدف از تزکیه نفس، آراستن با فضایل و‌ پاک ساختن از رذایل اخلاقی است.