3 5 1400
شعر از عازم در نعت حضرت محمدمصطفی

به لب خال مسيحا داري ای دوست براق و تـاج دستگاه داري اي دوست بـه فـرداي قيامـت روز محشـر صـف امّـت تماشا داري اي دوست ستــاده جـبـرئيل انـدر ركابــت لـواي سبـز بـر پـا داري اي دوست

3 5 1400
شعر از بی بی مستوره پرچمنی(رح) در نعت حضرت محمدمصطفی صلی الله علیه و سلّم

به بسم الله می خوانم خدا را دوم نعـت رسـول کبـريا را كزو موجود گشت اين جمله عالم طفيلش ذات حق شدآشكارا بشارت از خداوند جهان شد كزين هستـي تو بودي مدّعا را ز نور خود پديد آورد احمـد ز نـورش انبيـاء و اولياء را