6 5 1400
مسایل متفرق وضو

چهار عضوی که شستن آنها در وضو فرض است شسته شوند وضو درست می شود(سر، مسح می شود،اگر به دست و پای کسی آبله یا بیماری دیگر باشد که رسانیدن آب مضر باشد...بهتر است بر تمام جبیره ها و تمام باند و غیره مسح شود

6 5 1400
آب هایی که با آن ها وضو و غسل جایز یا ناجایز است

با آب باران، رودخانه، جوی، چشمه، چاه و دریا وضو و غسل جایز است؛آبی که آلوده به نجاست باشد،اگر در آبی حیوانی بمیرد،استفاده از آب مستعمل یعنی آبی که شخصی با آن وضو گرفته،اگر حوضی بیست گز طول و پنج گز عرض یا...

4 5 1400
مسح بر موزه

موزه: عبارتست از پوششی برای پاها که از چرم و غیر آن تهیه می گردد؛ مقدار فرض در مسح، به اندازه سه انگشت از کوچکترین انگشتان دست، بر بیرون قسمت جلوی هرپا می باشد.سنت در مسح این است که انگشتان دست خویش را از هم گشاده گردانیده، آن را از سر انگشتان پا تا ساق آن بکشد.