22 5 1400
ثمره توبه در آخرت

مسلمانی که عقیدۀ کامل داشته و عمل نیک نکرده باشد و بدون توبه بمیرد، معامله او واگذار به ارحم الراحمین است

22 5 1400
خلوت در انجمن

از برون در میان بازارم و از درون خلوتی است با یارم

22 5 1400
صحبت شخص صالح

نقل مکتوب را برای شما فرستاده‌ام. از آنجا می‌فهمید که کار صحبت است

22 5 1400
نفس و روح دو سلطان مختلف

در وجود انسان، دو سلطان مختلف سلطنت و حکمرانی می‌کنند که هر یک دارای قدرت‌های جداگانه‌اند و بدن انسان ملک ایشان است.

22 5 1400
حسن دنیا و آخرت

گرفتاری به حسن این جهان، ناپسند و گرفتاری به حسن آن جهان پسندیده است

22 5 1400
نفس و شیطان

پس از تزکیۀ نفس، این عارف از وساوس داخلی فارغ می‌گردد و اگر احیاناً وساوس رخ بدهد، این وسوسۀ وساوس بیرونی، یعنی شیطانی است نه نفسی.

22 5 1400
اعمال شریعت و احوال طریقت

مقصود از اعمال شریعت و احوال طریقت و حقیقت تزکیه نفس و تصفیه قلب است ، تا نفس مزکی شود و قلب سلامتی پیدا نکند ، ایمان حقیقی که نجات وابسته به آن است میسر نشود

22 5 1400
جفا و وفای محبوب

جفای محبوب، لذّت بخش‌تر است از وفای او؛ زیرا در وفای محبوب، نفس شرکت دارد، ولی در جفای او، حظّ نفسی موجود نیست

22 5 1400
نفس مطمئنّه فوق مقام صبر و رضا

از بندگان او تعالی کسانی که به اطمینان نفس مشرّف شده باشند، از همۀ افعال محبوب، چه ایلام[1] باشد و یا انعام، محظوظ

22 5 1400
نفس و شیطان مرض ذاتی

تا زمانی که نفس اماره تزکیه نشده وساوس انسان وساوس داخلی بوده و مرض او ذاتی است

22 5 1400
صحبت با شیخ مقتدا

حضرت امام رحمة الله علیه می‌فرماید: صحبت، اصل عظیم است نزد این بزرگواران

22 5 1400
احوال مومن در قبر

منکر و نکیر دو فرشته ناشناخته‌اند که یکی از آن‌ها از میّت مسلمان و دیگری از میّت کافر می‌پرسد

22 5 1400
دیدن خدا در بهشت

مؤمنان در بهشت حق جلّ جلاله را می‌بینند و این دیدن بی‌کیف است که در این دنیا در عقل و تعبیر بشر نمی‌گنجد.

22 5 1400
حق تعالی بسیط و قدیم

حق جلّ جلاله بسیط و قدیم است و مرکّب و حادث نیست و غیر او تعالی همه حادث‌اند. حادث با قدیم متّحد نمی‌شود.

21 5 1400
انواع ورع و تقوی

ورع و تقوی دو نوع است؛ یکی عمل به اوامر و دیگری ترک مناهی است.

21 5 1400
رابطه و اهمّیت آن

روءیت دو نوع است : روءیت بصری و روءيت قلبى. روءيت قلبي با دوام تر از روءيت بصري است.

21 5 1400
ولایت عامه و خاصه

ولایت دو نوع است؛ یکی ولایت عامّه که ولایت همۀ مسلمانان است و دیگری ولایت خاصّه که به فنا و بقا و عروج و نزول و تزکیۀ نفس مربوط است

21 5 1400
ترک دنیا

غم‌های دنیای دون را رها کنید و به فکر آخرت باشید

21 5 1400
جامعیت قرآن کریم

قرآن مجید حاوی همۀ آن احکام و کامل‌ترین کتاب‌های آسمانی است

21 5 1400
نتیجه تکبر در طاعات

در ارتکاب عمل خلاف شریعت، شکست و ندامتی که رخ می‌دهد، نعمتی است عظیم که یکی از شعب توبه است و عُجب و تکبّری که در ارتکاب طاعت و عبادت پیدا می‌شود، سمّی کشنده و مرضی هلاک کننده است

21 5 1400
حبّ محبوب خدا

کسانی که نسبت به دوستان او تعالی محبّت و علاقه داشته باشند، در حقیقت با خدا محبّت دارند و به آن محبّت سرفراز می‌گردند

21 5 1400
صورت و حقیقت شریعت

صاحبان ایمانِ صورت، به صورت شریعت عامل‌اند و صاحبان ایمانِ حقیقی، به حقیقت شریعت رسیده‌اند.

21 5 1400
صورت و حقیقت بهشت

کسانی که به تزکیه نفس مشرّف‌اند از حقیقت جنّت و کسانی که فقط ایمان قلبی دارند از صورت جنّت برخوردارندو در جنّت هر کس به اندازه کمال معرفت خود بهره مند می‌گردد.

21 5 1400
شرایط ذکر پر تأثیر

ذکر دو نوع است؛ یکی یاد کردن نام مبارک او تعالی است. دیگری عمل کردن به اوامر و دوری کردن از نواهی شرعیه است بدون دوام ذکر.

21 5 1400
حقیقت نماز

خلاصه حقیقت صلوة عبارت از تجلّی حق جلّ و جلاله است که به صورت ارکان صلوة یعنی مانند قیام، رکوع و سجده متمثّل می‌گردد.

21 5 1400
همنشینی با شیخ مقتدا

استفاده طالبان این طریق نیز مربوط به صحبت شیخ مقتدا است نه به واسطه ریاضات شاقه و این معامله نشانه خاص مناسبت نقشبندیه است

21 5 1400
نعمت‌های جنت و دنیا

نعمت‌های جنت مانند نعمت‌های دنیوی نبوده، بلکه نتایج و ثمرات تسبیحات و ذکر و اعمال صالحه این جهان هستند

21 5 1400
لذت ذکر خداوند جل جلاله

ذکر او جلّ جلاله سبب بسی لذت‌هاست و بندگان خاص خداوند که از هوای نفسانی فارغ‌اند، لذّت یاد خدا را از همه لذت‌های دنیوی، لذیذتر می‌پندارند.

21 5 1400
سختی امور شرعی برای هواپرستان

بعضی مردم، آسانی را در امور شرعی نمی‌بینند، به سبب تاریکی نفسانی و کدورت طبیعی آن‌هاست که ناشی از هوای نفس می‌باشد

21 5 1400
لایکلف الله نفسا الا وسعها

در تکالیف شرعی، بدل آن را نیز جایز دانسته است؛ مثلاً در حال اعتذار، به جای وضو، تیمّم را جایز شمرده و یا اگر بنده در نماز به ایستادن قادر نباشد، می‌تواند در حالت نشسته ادا کند و کسی که به نشستن قادر نباشد

21 5 1400
تن قفس روح

خواهش‌های نفسانی تو همچون ابری بر آفتاب استعداد تو سایه افکنده است.

21 5 1400
تکلیف به اندازه توان

حق جلّ جلاله بندگان خود را به اندازه توان و قدرت‌شان مکلّف کرده و در تکلیف‌شان، به نسبت ضعف خلقت بندگان، سهولت را مراعات نموده است

21 5 1400
عقل معاد و عقل معاش

عقل در حقیقت یکی است، امّا همین عقل را قبل از تزکیۀ نفس، عقل معاش و بعد از تزکیۀ آن، عقل معاد می‌نامند.

21 5 1400
قلب سلیم

بر خواهشات نفسانی نیندیش و بر حصول منافع دنیوی مغرور مشو؛ دل را از گرفتاری به غیر خلاص کن